PROKART YARIŞ YÖNETİM EKİBİ

yüksel karasuYARIŞMA DİREKTÖRÜ

Adı Soyadı : Yüksel KARASU
Lisans : Gözetmen , Direktör , Spor Komiseri

 

 

 

GÖREVLERİ :

 • Yarışmanın parkurunun seçilmesi ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasından
 • Yarışmanın TOSFED yönetmeliklerine uygun olarak organize edilmesi ve her türlü asgari yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden
 • Yarışma görevlileri ile toplantılar düzenleyerek gerekli koordinasyonun sağlanmasından
 • Kamu güvenliğini sağlamak için, özel olarak görevlendirilen polis, askeri ve sivil makamlarla temasa geçerek parkur üzerinde düzenin sağlanmasından,
 • Resmi görevlilerin görevleri başında olmalarının sağlanması, görevlilerden birinin olmaması halinde, spor komiserlerine haber verilmesinden.
 • Resmi görevlilerin görevlerini yapmak için gerekli bilgilere sahip olmasının sağlanmasından, birbirine bağlı görevlerden haberdar olmalarını sağlamaktan,
 • Yarışmacıları, sürücüleri ve otomobilleri kontrol ederek, ihraç, men ve diskalifiye edilen yarışmacıların men edildikleri yarışmaklara katılmalarına engel olmaktan,
 • Her yarış aracının ve gerekiyorsa her yarışmacının program uyarınca yarışma numaralarını taşımasını sağlamaktan,
 • Her yarış aracının doğru sürücü tarafından kullanılıyor olmasını ve otomobillerin gerekli kategorilerde sınıflandırılmasını sağlamaktan,
 • Yarış araçlarının start çizgisine kadar belirtilen düzene göre getirmek ve gerekirse startlarını vermekten,
 • Program değişikliği tekliflerini spor komiserlerine bildirmek veya bir yarışmacı adına hataları, kuralları çiğneme ve itirazlara ilişkin başvuruyu spor komiserlerine iletmekten,
 • İtirazları kabul etmek ve derhal, gereğinin yapılmasına karar verecek olan spor komiserlerine iletmekten,
 • Gözetmenlerin, teknik kontrol sorumlusu ve asistanlarının tutanaklarını ve klasmanı oluşturmak için gerekli tüm bilgileri toplamaktan,
 • Yarışma sonunda, yarışma kapanış raporunu hazırlamak veya hazırlattırmak ve bunları spor komiserlerinin onayına sunmaktan,
 • Yarışmanın ana organizasyonundan ve organizasyon ile ilgili duyurulardan, sorumludur. Yarışma Direktörü, aynı zamanda yarışmanın sekreteri de olabilir ve gerektiği kadar yardımcısı ile birlikte çalışabilir.

melike-aytas-01YARIŞMA DİREKTÖR VEKİLİ / YARDIMCISI

Adı Soyadı : Melike AYTAŞ

tamer-turkyilmaz-01 YARIŞMA DİREKTÖR YARDIMCISI

Adı Soyadı : Tamer TÜRKYILMAZ

serkan_turanYARIŞMA SEKRETERİ

Adı Soyadı : Serkan TURAN

GÖREVLERİ : Tüm organizaston sırasında tüm yazılı döküman düzenini sağlar, yarış programı dahilinde yapılması gereken komiserler toplantısı düzenini sağlayarak toplantı tutanağının hazırlanıp imza ile ilan panosunda yarışmacılara duyurulmasını sağlar. Ayrıca yarış sırası ve sonrasında olacak olası itiraz dilekçelerini yürürlüğe koymak ve yarışın yönetim ekibine tebliğ edilmesini sağlar. Yarış sırası ve sonrasondaki genel duyurular ve ceza tutanaklarının hazırlanması, ayak ve yarış sonuç ilanı.

person1YARIŞMACI İLİŞKİLERİ

Adı Soyadı : Fatih ALKAN

GÖREVLERİ : Bir yarış hafta sonunda yarış düzen ve işleyişinin daha düzgün işlemesi adına yarışmacılara yapılacak duyuruları yapar, ve yarışmacıların itiraz dilekçelerini yarışma sekreterliği vasıtasi ile yürürlüğe girmesini sağlar. Kısacası yarış yönetiminin yarışmacılar ile yarış sırasında bağlantısını sağlar.

fatih_kalkanGÜVENLİK SORUMLUSU

Adı Soyadı : Fatih KALKAN

GÖREVLERİ : Tüm yarış hafta sonu boyunca komiser ve yarışma direktörü ile beraber yarışın tüm genel güvenlik unsurlarından sorumludur. Komiser ve Direktörleri yarış öncesi ve sırasında gerekirse uyarmak ve tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamak başlıca görevidir.

fatih_kalkanPİT ALANI SORUMLUSU

Adı Soyadı : Fatih KALKAN

GÖREVLERİ : Prokart yarışlarındaki genel pit alanı işleyişini düzenler. Yarış kuralları dahilinde takımların ve pilotların pit alanındaki yanlış davranış ve müdahelelerini yarışma yönetimine bildirir.

person1

SPOR KOMİSERİ

Adı Soyadı :

GÖREVLERİ : Yasaya, ulusal ve ek yönetmeliklere, programlara uyulması konusunda mutlak yetkiye sahip bulunmaktadır. İşbu yasada öngörülen hukuki başvurular ve yarışmalar sırasında yapılan her itiraz hakkında bir değerlendirme

Özellikle yetkileri arasında olanlar:

 • Yasa ve yönetmeliklerin ihlali halinde verilecek cezalara karar verebilirler
 • İstisnai olarak, ek yönetmeliklerde değişiklikler yapabilirler (Bak CSI Madde 66)
 • Start serilerinin kompozisyonunu ve sayısını değiştirebilirler (Bak CSI Madde 96)
 • Sonuçlarda eşitlik halinde, yeni bir starta izin verebilirler (Bak CSI Madde 97)
 • Sürücülerin değiştirilmesine izin verebilirler (Bak
 • Gözetmenlerce önerilen düzeltmeleri kabul veya reddedebilirler (Bak CSI Madde 149)
 • Ceza veya para cezalarına karar verebilirler (Bak
 • İhraçlara karar verebilirler (Bak CSI Madde 158)
 • Klasmanda değişiklikler yapabilirler (Bak CSI
 • Tehlikeli gördükleri veya yarışma direktörü tarafından tehlikeli olduğu konusunda uyarıda bulunması halinde bir yarışmacının veya yarış aracının  yarışmasını yasaklayabilirler (Bak CSI Madde 127)
 • Yarışmaya katılmak için yeterli görmedikleri veya yarışma direktörünce veya organizasyon komitesince bu yolda uyarıldıkları veya tehlikeli yarış aracının l sürdüklerini ve hileli hareketlerini saptadıkları yarışmacıları ve sürücüleri, yarışmaların belli bir bölümünden veya tümünden ihraç etmek; buna ilaveten, resmi bir görevlinin emirlerine uymayan yarışmacı veya sürücülerden parkur veya buna bağlı alanları terk etmesini isteyebilirler;
 • Mücbir sebep veya önemli güvenlik nedenleriyle bir yarışmayı erteleyebilirler;
 • Yarışmacıların ve halkın güvenliğinin daha iyi sağlanması amacıyla yarışma direktörü veya organizasyon komitesi tarafından istenmesi durumunda start ve finiş çizgilerinin pozisyonu veyabaşka herhangi bir konuda programda değişiklikler yapabilirler;
 • Bir veya birden fazla spor komiserinin olmamasıhalinde, gerekirse bir veya birden fazla yedek görevliyi özellikle üç spor komiseri mecburiyeti bulunuyorsa tayin edebilirler;
 • Bir yarışmayı durdurma kararı alabilirler ;
 • Ayrıca TOSFED in Şampiyona, Kupa, Trofe ve Çalenç yarışmalarında, Şampiyona Direktörü gerekli gördüğü konuları yukarıdaki kararların alınması için spor komiserlerine iletebilir. Birden fazla yarışmayı içeren bir durumda, her yarışma için farklı spor komiserleri görevlendirilebilir.

Spor Komiserleri yarışmanın organizasyonundan ve işleyişinden sorumlu değildirler. Görevlerinden dolayı, Federasyondan başka herhangi bir makama karşı sorumlu tutulamazlar, Yarışmanın bitiminden itibaren 48 saat içinde, yarışmanın sonuçlarını gösteren bir raporu, varsa itirazları veya kararlaştırılan ihraçlar konusunda bir raporu, muhtemel bir men veya diskalifiye kararı alma konusundaki düşüncelerini de belirterek, imzalı bir şekilde Federasyona yollamalıdırlar.

person1YARIŞMA ASN GÖZLEMCİSİ GÖREVLERİ

Adı Soyadı :

GÖREVLERİ :

 • Gözlemci, yarışmalarda konusuyla ilgili gözlemlerini yapar ve Federasyon tarafından hazırlanmış olan raporları doldurur.
 • Gözlemci, yarışma düzenine ve yarışmanın seyrine müdahale etmemelidir.
 • Gözlemci, Spor Komiserleri toplantılarına katılır,
 • Gözlemcinin görevi, yarışma yönetmeliğinin resmi ilanı ile başlar, ödül töreninin bitimi ile sona erer.
 • Gözlemci, yarışmanın tamamı için raporunu hazırlar ve yarışmadan sonraki üç gün içinde Federasyona iletir.

person1TEKNİK KONTROL SORUMLUSU

Adı Soyadı :

GÖREVLERİ :

 • Teknik Kontrol Sorumlusu, yarış araçlarının mekanik ve elektronik yapılarıyla ilgili tüm kontrollerden sorumludur.
 • Teknik Kontrol Sorumlusu, TOSFED Gözlemcisi, Spor Komiserleri veya Organizasyon Komitesinin isteği üzerine yarışmadan önce veya Yarışma Direktörünün isteği üzerine yarışma sırasında veya sonrasında kontrolleri yapmaktan sorumludur.
 • Teknik Kontrol Sorumlusu, kontrollerin sonuçlarını; TOSFED Gözlemcisi, organizasyon komitesi, spor komiserleri ve yarışma direktörü dışında kimseye bildirmeyecektir.
 • Teknik Kontrol Sorumlusu, kendi sorumlulukları altında raporlarını hazırlamak ve imzalamakla yükümlüdür. Yarışma içinde raporlarını, spor komiserleri toplantısına yetiştirmek ve spor komiserleri başkanına vermekle yükümlüdür.
 • Teknik Kontrol Sorumlusu, yarışmanın herhangi bir yerinde yarış araçlarının kontrollerini yapma hakkına sahiptir.
 • f) Teknik Kontrol Görevlileri, Teknik Kontrol Sorumlusunun gözetiminde çalışırlar.
 • g) Teknik Kontrol Görevlileri, yarış araçlarının ağırlıklarının, karoserlerinin, boyutlarının ve aksesuarlarının, yarışmacı ve sürücülerin gerekli belgelerinin, malzemelerinin (homologasyon fişi, kask, tulum vb.) kontrolünden, lastik işaretlemelerinden sorumludur.

person1TAKIM SORUMLUSU

Bakınız : TOSFED Üst Düzey Görevli Talimatı (PDF )